L'Ajuntament d'Olesa necessita un interventor i ha iniciat un procés selectiu

|


Olesa M pavello St Bernat A


Olesa/ @AjOlesaOlesa ha iniciat un procés selectiu d'urgencia d'un lloc de treball d'intervenvió accidental en comissió de serveis.


El lloc pertany al grup de classificació: A1 i té un nivel de destí de categoria 28 amb un 


complement específic anual: 33.768,42 €.  La durara del treball inicialment serà de 6 mesos, sense perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la normativa vigent.


Segons els requisits els candidats i candidates han de tenir la condició de funcionari de carrera, en situació de servei actiu en qualsevol administració, dels cossos o escales classificats en el subgrup A1, d'acord amb el previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.


No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina. No ha d'estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l'accés al cos o escala de funcionaris.


No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria. Posseir la capacitat funcional per a realitzar l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.


Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.


El període de presentació d’instàncies es fins el 23 d’agost de 2021, ambdós inclosos i es podràn registrar les sol·licituds telemàticament a través de registre electrònic (Instància General) de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia.


Més informació a : https://www.olesademontserrat.cat/pl498/seu-electronica/informacio-interes/id1996/proces-selectiu-d-urgencia.htm

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR COIGES GLOBAL BUSINESS SIGLO XXI SL
Mapa Web Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE